Опыление сада

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 12 дек 2019, 22:50

Завдяки постiйному контролю i вiдповiдним захисним заходам, загальнi втрати бджiл
осмiй вiд ворогiв знаходяться на вiдносно низькому рiвнi.
6. ПРОМИСЛОВЕ РОЗВЕДЕННЯ I ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПООДИНОКИХ БДЖIЛ
ОСМIЙ
6.1. Обсяги промислового розведення та використання осмiй
На Полтавськiй державнiй сiльськогосподарськiй дослiднiй станцiї ведуться роботи по
вивченню можливостей одомашнення та розведення рудої осмiї з 1972 року. Вихiдну популяцiю
комах в 110 коконiв, що були зiбранi за допомогою вуликiв-пасток вдалося збiльшити до
промислової пасiки чисельністю понад 3 млн. особин.
З 1989 року ми почали розмноження рогатої осмiї, вихiдний матерiал якої створювався
шляхом добору коконiв за маркерними ознаками у змiшанiй популяцiї рудої осмiї.
В роздiлi поданi результати багаторiчного розведення осмiй та їх реалiзацiї. За 8 рокiв
(1989-1996) кокони осмiй реалiзовано бiльше 1000 приватним особам, що проживають на Українi,
в Росiї та iнших державах колишнього СРСР. За цей же перiод 16-м державним та кооперативним
господарствам для використання в теплицях та садах вiдпущено бiльше 4 млн. коконiв.
Доречно вiдмiтити, що Полтавська державна сiльськогоспо-дарська дослiдна станцiя є єдиним
науковим закладом серед країн СНД, яка займається промисловим розведенням та реалiзацiєю
осмiй.
6.2. Порiвняльна економiчна оцiнка використання медоносних бджiл i осмiй на запиленнi
огiркiв в теплицях
Необхiдною умовою правильної органiзацiї запилення огiркiв в теплицях є економiчна
оцiнка використання медоносних i поодиноких бджiл-осмiй. Прямi i непрямi витрати
визначалися нами з урахуванням iснуючих зональних норм i розцiнок на матерiально-технiчнi
засоби, що склалися на весну 1997 року.
Загальнi витрати для запилення 1 га тепличних огiркiв при використаннi медоносних бджiл
становлять 1576 гривень.
Розрахунки ефективностi використання осмiй для запилення тепличних огiркiв такi.
Прирiст урожаю огiркiв при застосуваннi осмiй становив 240 г на квадратному метрi теплицi,
що на гектарi складає 2400 кг вартiстю 3144 гривень (данi КСП “Берестовий” Донецької
областi). Вартiсть 25 тис. шт. коконiв осмiй необхiдних на 1 га тепличної площi складає 625
гривень. Так як осмiї простi в утриманнi, не вимагають пiдгодівлень цукровим сиропом та
бiлково-вiтамiнними кормами, догляд за ними може проводитись як пасiчником, так i тепличним
працiвником.
Використання осмiй в теплицях зменшує грошовi витрати на 950 гривень на гектарi i дає
змогу збiльшити чистий прибуток на 4,1 тис. гривень.
Крiм того, застосування осмiй в теплицях вивiльняє сiм'ї медоносних бджiл i сприяє бiльш
ефективному використанню їх для запилення сiльського-сподарських польових культур.
Довготривале перебування медоносних бджiл в теплицi призводить до повної загибелi, або
ослаблення їх.
В И
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 12 дек 2019, 22:55

В И С Н О В К И
1. Поставлені в дисертаційній роботі задачі нами розв’язані.
2. В результатi багаторiчних дослiджень бiологiї та екологiї поодиноких бджіл встановлено
можливiсть їх культивування в промислових обсягах i використання як запилювачiв польових та
тепличних культур. Руда та рогата осмiї прекраснi запилювачi рослин весняного строку
цвiтiння, включаючи плодово-ягiднi культури. Вони працюють швидше i починають роботу при
бiльш низьких температурах, нiж медоноснi бджоли. Вiдвiдуючи квiтки, осмiї збирають
переважно пилок, а медоноснi бджоли - в основному нектар i тому мiж ними немає конкуренцiї за
джерела корму.
3. Згiдно бiологiї осмiї схильнi селитися агрегацiями. З урахуванням цiєї особливостi
Полтавською сiльськогосподарською дослiдною станцiєю розро-блена технологiя штучного
розведення їх та створенi промисловi популяцiї двох видiв осмiй–рудої та рогатої. Останнiми
роками вони широко використовуються в промислових садах, тепличних комбiнатах та сотнях
приватних господарств плодово-ягiдного та городницького напрямку перева-жно для запилення
культур, вирощуваних в зимових та весняних теплицях. Цьому сприяють добра
транспортабельнiсть (кокони осмiй можна пересилати поштовими посилками), виключна
миролюбнiсть. Вони не потребують пiдгоді-влень цукровим сиропом i бiлково-вiтамiнними
кормами.
4. Шляхом штучного прискорення або затримання iнкубацiї коконiв можна здвигати
робочий перiод осмiй в межах 6-7 мiсяцiв (з сiчня по липень) i примусити їх запилювати
незвичнi їм польовi та тепличнi культури.
5. Дiапаузу осмiй можна реактувати з метою використання в теплицях починаючи з першої
половини сiчня. Найсприятливiшi температури реактивацiї вiд 20 до 30°С .
6. Пропонуються три способи використання рудої та рогатої осмiй в зимово-весняних
теплицях для запилення огiркiв:
а) змiшане–медоносних бджiл i осмiй;
б) застосування в сiчнi-березнi осмiй, пiзнiше - медоносних бджiл;
в) використання лише осмiй протягом всього перiоду цвiтiння тепличних культур.
7. Для розмноження i господарського використання осмiй розробленi типовi маточнi,
робочi та тепличнi вулики.
Маточний вулик складається з корпусу розмiром 840х360х180 мм i чотирьох лоткiв для
коконiв розмiром 600х180х50 мм кожний.
В основi робочого вулика–дерев’яна коробка розмiром 600х400х200 мм з гнiздовими
трубками. Задня стiнка обшита картоном i полiетиленовою плiвкою.
Тепличний вулик–це дерев'яна невеличка коробка розмiром 350х200х120 мм, роздiлена
перетинкою на два вiддiлення: нижнє висотою 50 мм для лотка, в який засипають кокони, i верхнє
для гнiздових трубок.
Найбiльш прийнятними i технологiчними для осмiй виявилися очеретянi гнiздовi трубки.
8. В дослiдах, спрямованих на пошук оптимальних розмiрiв гнiздових трубок,
встановлено:
а) При збiльшеннi довжини гнiздових трубок вiд 50 до 200 мм i дiаметра вiд 4,1 до 10,0 мм
для рудої осмiї i вiд 5,6 до11,5 мм для рогатої осмiї у 4,4 - 4,6 рази збiльшується кiлькiсть коконiв
в гнiздовiй трубцi.
б) Вiдмiчено високий ступiнь кореляцiйної залежностi мiж дiаметром гнiздових трубок i
масою коконiв (r=0,70-0,95), при збiльшеннi дiаметра трубок довжиною 200 мм вiд 4,1 до 10,0 мм
для рудої осмiї i вiд 5,6 до 11,5 мм для рогатої маса 1000 коконiв пiдвищувалась на 68-70 %.
в) При збiльшеннi дiаметра трубок в цих же межах у 2,4-4,5 рази збiльшувався вихiд самок
осмiй (r=0,73-0,89).
г) Найпродуктивнiше використовувати гнiздовi трубки довжиною 150-200 мм i
дiаметром порожнини для рудої осмiї 8,6-10,0 мм, для рогатої 8,6-11,5 мм.
9. Орiєнтацiя трубок до лiнiї горизонту була найбiльш привабливою, коли вхiднi отвори
розташовували вгору: для рудої осмiї вертикально або пiд кутом 45°, рогатої–пiд кутом–45°. При
цьому спостерiгалася вiдповiдно найвища заселенiсть (96,4 i 96,8%), i плодовитiсть бджiл (7,4 i
6,3 кокона).
10. Кращiй орiєнтацiї бджiл в пошуках своїх гнiздових трубок, рiвномiрному i швидкому їх
заселенню сприяє рiзноколiрне фарбування лицьового боку робочих вуликiв. Найкраще
розрiзняється ними чорний колiр.
11. Вивченi головнi вороги осмiй. Визначена шкодочиннiсть мухи Cacoxenus indagator Lw.,
хальцид Monodontomerus obscurus Westw., пилкового клiща Chaеtodactylus osmiаe Duf.
12. Виявлено найбiльш ефективний i не шкiдливий для осмiй хiмiчний засiб боротьби з
пилковим клiщем Chaеtodactylus osmiаe головним ворогом, який може стати основною
перешкодою в промисловому розмноженні бджiл.
РЕКОМЕНДАЦIЇ ВИРОБНИЦТВУ
1. Для якiсного запилення i пiдвищення урожайностi плодово-ягiдних культур в
промислових, колективних i присадибних садах доцiльно поряд з медоносними бджолами
широко використовувати створенi вперше на Українi i в країнах СНД промисловi популяцiї диких
поодиноких бджiл–рудої та рогатої осмiй.
Вихiдний метерiал i технологiю розведення осмiй пропонує Полтавська державна
сiльськогосподарська дослiдна станцiя iм. М.I.Вавилова.
2. Руду та рогату осмiї пiсля попередньої штучної iнкубацiї при темпера-турному режимi
вiд 20 до 30°С i вологостi повiтря 70-75% з ciчня мiсяця по квiтень можна успiшно
використовувати в зимових та весняних теплицях для запилення огiркiв i деяких iнших культур, як
в тепличних комбiнатах, так i в невеликих присадибних теплицях.
3. Для штучного розмноження диких бджiл необхiдно використовувати вулики з
очеретяними гнiздовими трубками довжиною 150-200 мм i дiаметром 8,6-10,0 мм для рудої осмiї i
вiдповiдно для рогатої 150-200 мм i 8,6-11,5 мм. На лицевi сторони вуликiв потрiбно наносити
орiєнтирнi знаки темних кольорiв. В зимово-весняний перiод розплiд пiддавати холодному
зберiганню при температурi 0–/+2/°С.
4. В боротьбi з шкiдниками осмiй необхiдно застосовувати розроблений комплекс методiв,
який включає розрiзання гнiздових трубок з вивiльненням з них коконiв, подальшим
просiюванням їх на металевих довгастих решетах з отворами 4,5-5,0 мм i наступним знищенням
вiдсiяних вiдходiв.
Для знищення клiща у груднi-сiчнi протруювати зараженi кокони пилковидною сiркою з
розрахунку 40 г на 1 кг коконiв при температурi 25°С, шарi коконiв до 10 см i експозицiї томлiння
48 годин, i послiдуючого просiювання. Щоб запобiгти доступу гризунiв, просiянi кокони
зберiгати в металевих коробках з вентиляцiйними отворами вiдповiдного розмiру (d=0,5 см)
Взято з

http://base.dnsgb.com.ua/files/ard/1998/98gvmulu.pdf
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 13 дек 2019, 14:48

Осмии опыляют растения не хуже медоносных пчел

В последнее время количесвтво пчел на земле сокращается, но им на помощь приходят маленькие труженицы осмии. Если для осмий сделать специальное жилище, то на вашем дворе их будет много и растения в саду будут эффективно опыляться. Эти насекомые так же хороши для тех у кого аллергия на укусы медоносных пчел...

В своё время великий учёный Эйнштейн, подчёркивая огромную роль в нашей жизни семейства пчелиных, сказал о том, что если эти насекомые исчезнут с лица земли, то человечество не протянет и четырёх лет. А ведь с каждым годом количество пчёл сокращается.

Особенно это касается диких видов, представителями которых являются пчёлы осмии.

Особенности насекомого

Осмии – это одиночные дикие пчёлы; в опылении растений им принадлежит ключевая роль. Они средней величины (8–15 мм); отличить их можно по металлическому блеску и обильному коричневому пушку на покрове. У самцов можно наблюдать длинные усики, а у самок – малозаметный аппарат на нижней части брюшка, которым собирается пыльца.

Гнездятся осмии обычно в пустых стеблях растений, в трещинах стен и камней, раковинах улиток и других наземных моллюсков, а также в различных укрытиях. Опыляют они в основном цветки садовых деревьев.

Разновидности

Род осмиевых насчитывает около 350 видов, которые распространены по всему миру. Только 130 из них обитают в Европе. Основные из видов:

• Рыжая осмия (Osmia rufa);

• Осмия рогатая (Osmia cornifrons);

• Осмия голубая (Osmia lignaria);

• Осмия крючковатая (Osmia uncinata Gerstedt);

• Осмия стенная (Osmia parietina);

• Осмия чернобрюхая (Osmia nigriventris Zetterstedt) и др.

Размножение

Жизненный цикл осмий – однолетний. Самцы и самки начинают активность ранней весной, вылетая из своих нор и спариваясь друг с другом. Затем они ищут место для гнездовья, используя для этого готовые пустоты внутри растений или выгрызая мягкую часть стеблей. Могут также заселяться в каналах, сделанных жучками-древоточцами. Диаметр гнезда обычно составляет от 4 до 10 мм. В каждой гнездовой трубочке содержится ряд ячеек с земляными перегородками, которые делаются пчёлами из земли, грязи или пережёванных листьев.

Каждую ячейку самка старательно заполняет пыльцой, которая, перемешиваясь с нектаром, послужит пищей для будущих личинок, вылупляющихся из её яиц. Удивительно, что процесс образования ячеек продолжается до тех пор, пока трубочка полностью не заполнится. Получается минимум шесть и максимум 12 ячеек.

Удивительное наблюдение за первыми 21 днями жизни пчёл в 60-секундном ролике (+Видео)
Удивительное наблюдение за первыми 21 днями жизни пчёл в 60-секундном ролике (+Видео)
Самка никогда не увидит своё потомство: она умирает с наступлением первых осенних холодов.

Самец же, в отличие от медоносного пчелиного самца, может спариваться несколько раз.

В июле-августе вылупляются личинки из яиц. Они питаются собранной для них смесью из нектара и пыльцы. К концу сентября личинки превращаются в коконы и так зимуют до весны. Как только придёт весенняя пора, самая взрослая пчелка, которая располагается в конце трубочки, просыпается, перегрызает перегородку, затем кокон со спящей пчелой и будит её. Та, в свою очередь, просыпается и будит следующую пчелу, и так пробуждаются все пчёлки, находящиеся в ячейках трубочки. Они вылетают из гнезда, начинается активный жизненный цикл.

Лучший способ получить много меда - сажать медоносные растения!
Лучший способ получить много меда - сажать медоносные растения!
Разведение осмий

Многим может показаться странным, что диких пчёл, какими являются осмии, кто-то разводит. На самом деле разводить их нужно, особенно учитывая тот факт, что этих трудолюбивых насекомых становится всё меньше (некоторые виды осмий даже занесены в Красную книгу). Хоть осмии и не являются медоносными пчёлами, однако они считаются лучшими опылителями растений, особенно садовых деревьев (вишни, сливы, яблони, груши и т. д.). Свою активность весной они начинают несколько ранее домашних пчёл и могут опылять цветки даже в пасмурную и дождливую погоду. Кроме того, они могут собирать пыльцу даже с тех цветков, которые практически не видны на растении (к примеру, с облепихи).

Эффективность осмий выше, чем у медоносных пчёл, они способны переносить пыльцу на далёкие расстояния, не теряя по пути ни капли бесценного нектара.

Люди уничтожают любимые растения диких пчел
Люди уничтожают любимые растения диких пчел
С этой целью садоводы и разводят осмий.

Как привлечь насекомых на участок? Для этого нужно позаботиться о двух вещах: вблизи участка должно произрастать достаточное количество весенних нектароносов, к примеру козьей ивы – лучшего источника пыльцы, а также лужаек с полевыми цветами. Душица, зверобой, клевер, гречиха, подсолнух, укроп – растения, которые обожают дикие пчёлы.

Второе условие – сооружение домиков для гнездовья пчёл. Самое простое – подвесить на чердаке или под навесом связанные пучки тростника (длиной 10–20 мм и диаметром 6–10 мм). Трубочка должна быть с одной стороны закрытой и завершаться узлом стебля. Заметьте, что низкорослый болотный камыш здесь не подойдёт, так как он меньше в диаметре. Можно соорудить ящик, наполнить его трубками тростника (речного камыша) и сделать крышу. Другой вариант домика для осмий – улей из жестяной банки, наполненный стеблями растений и подвешенный под крышей. А ещё можно просто просверлить в сосновом бруске отверстия (диаметром 6–8 мм) и сверху укрыть крышей. Устанавливается такой домик на подставку высотой до 1 м. Заготавливать трубки тростника необходимо заранее, лучше зимой, когда лёд ещё крепкий и надёжный. Срубить камыш, затем нарезать трубочки нужной длины; после развесить не только у себя под крышей, но и в округе близлежащих домов и даже сёл. Прекрасно, если где-нибудь недалеко будет располагаться дом, укрытый камышом. Но это уже редкое явление для наших дней.

Пчел выгодно содержать даже ради опыления
Пчел выгодно содержать даже ради опыления
Наличие домиков с тростником и ёмкостей с водой, вокруг которых всегда должно быть сыро, обеспечит прилёт осмий. Дальше ничего не придётся делать, разве что позаботиться о надёжности домиков, чтобы птицы и мыши не опустошили их. Морозов осмии не боятся и начнут активную работу уже с апреля, способствуя увеличению урожайности всех плодоносящих растений.

Что касается покупки колонии осмий, то в нашей стране пока это ещё не прижилось, а вот на Западе продажа коконов осмий – вполне выгодный бизнес. Однако покупать западных осмий не имеет смысла: они не смогут акклиматизироваться у нас и погибнут. Так что приходится надеяться только на естественный прилёт осмий, которые «клюнут» на тростниковые трубочки.

Что делать при укусе дикой пчелы?

В отличие от медоносных пчёл, дикие осмии очень миролюбивы. Хоть у них имеется жало, они совсем не кусаются. Так что разведение этих трудолюбивых насекомых абсолютно безопасно. Зато какую пользу они приносят!

Взято з

http://ecology.md/page/osmii-opyljajut- ... chel-video
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 13 дек 2019, 14:54

Джмелі
Компанія "Жива країна". Київська обл., с. Музичі.

Ось їх сайти:

http://djmil.com.ua/

http://dziva.com.ua/
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 13 дек 2019, 15:35

На Буковині поменшало запилювача конюшини - бджоли-листоріза
06.04.2014, 23:18
Бережіть торішнє листя!

Все частіше шлейфи густого диму тягнуться нашими селами та містами. Навесні, як підсохне земля, або восени після збирання врожаю, на присадибних ділянках та полях палають багаття. Це безвідповідальні господарі спалюють рослинні рештки. Суху траву спалюють у степах, ярах, лісосмугах, заплавах річок, по узбіччях доріг. Вогонь часто пере на дикоростучих кидається на посадки та ліси, знищуючи сотні гектарів.

Існує небезпечна помилкова думка, що спалювання сухих стебел і листя покращує родючість грунту та знищує шкідників. Насправді ж все навпаки. Під час випалювання листяної і трав’янистої підстилки гинуть не тільки червяки і комахи-запилювачі, але й інші види корисних безхребетних: енхітреїди, наземні молюски, кліщі-орибатиди, багатоніжки, колемболи, подури. У зв’язку з цим зменшується і кількість ґрунтоутворюючих комах та дощових черв’яків, які збагачують грунт органічними речовинами. Внаслідок щорічних випалювання степових і цілинних ділянок стала дуже рідкісною запилювач конюшини - бджола-листоріз.

Під час спалювання гинуть корисні хребетні тварини: ящірки, вужі та інші, які не встигли сховатися від вогню. У чагарниках шипшини, глоду, верболозу спалюються гнізда горобиних, а в заростях очерету - водоплавних і болотних птахів. На ділянках, де бушував вогонь, відзначені спалахи розмноження мишоподібних гризунів, які наносять відчутної шкоди урожаю сільськогосподарських культур.

Від вогню гинуть різні види ранньоквітучих нектароносів - сон-трава, горицвіт весняний, крупка весняна, проліски, ряст, медунка, верболози тощо. Саме вони є ранніми медоносами та основним кормом для таких корисних комах-запилювачів, як наїзники, мухи-тахіни, поодинокі бджоли та домашні бджоли. А бджолині матки після перезимівлі будують свої гнізда в основному там, де є достатня кількість квітучих нектароносів.

Зараз чи не єдиним притулком для багатьох тварин залишаються узбіччя доріг з цілинною рослинністю, схили та інші неугіддя. Сюди на зимівлю збирається багато корисних комах: сонечка, золотоочки, жужелиці, стафілініди, наїзники, павуки, хижі кліщі, багатоніжки та інші безхребетні. У трав’янистій підстилці зимують лялечки багатьох комах, які захищають наші поля, а також джмелині матки - найкращі запилювачі конюшини.

У сухих стеблах рослин розвиваються такі корисні комахи, як бджоли-мегахіли, осмії, листорізи - основні запилювачі люцерни. На стеблах і суцвіттях дикоростучих рослин живе безліч корисних комах, які є кормом для інших хижих та комахоїдних тварин. На сухих стеблах зимують яйцекладки богомола та лялечки багатьох метеликів, занесених до Червоної книги.

Великої шкоди живій природі завдає спалювання стерні та залишків соломи після збирання врожаю зернових культур. Це мотивують тим, що спалювання стерні знищує личинки хлібного пильщика, які живуть в прикореневих стеблах злаків. Однак загибель личинок хлібного пильщика незначна, оскільки вони знаходяться в стеблах соломи на межі грунту.

Перш ніж спалювати листя і стебла рослин, подумайте – нам варто зберегти життя невидимим помічникам, які живуть поряд. Збережіть для своїх нащадків живий світ! Адже природа - це наш спільний дім, і нам всім потрібно берегти його!

Вадим РУДИЙ

керівник Глибоцького клубу органічного землеробства

Взято з

http://buknews.com.ua/page/na-bukovyni- ... oriza.html
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 14 дек 2019, 21:25

Многл лет подряд замечаю, как только начинает цвести абрикос, так сразу портиться погода. Иногда бывает дождь, иногда заморозки. Вот и вчера под утро было ноль градусв. И это не зависит от того, ранняя весна или поздняя. Вот такая интересная закономерность. Необьяснимый феномен. Если похолодание приходиться на конец цветения, то на урожай это сильно не влияет. Но если в разгар цветения, то иногда урожая может не быть или он будет минимальный. От мороза стерилизуется пыльца цветков абрикоса и плод не завязывается.

В этом году похолодание пришло в разгар цветения. Но я за урожай спокоен. Наши абрикосы завязалсись. И нам помогают в этом замечательные пчелки - осмии. Воистину милость от природы. Я каждую весну не устаю за ними наблюдать. Во дворе деловое жужжание. Осмии заняты работой и ни на кого не обращают внимание. В их короткой жизни это важный период. Они закладываю личинки в гнезда для будущих пчелок на следующий год.

Луганск 028

Я давно прочитал про осьмий и сделал для них три гнезда. И вот уже много лет они в эти гнезда откладывают личинки. Каждую весну."Рыжая осмия (Osmia rufa) - эта миролюбивая пчела совершенно безопасна для детей и домашних животных и является исключительным опылителем фруктовых и цветущих деревьев, кустов, малины, клубники и многих садовых цветов.

Рыжая осмия является одиночной пчелой. Это означает, что каждая гнездовая трубка принадлежит одной самке, работающей в одиночку; в отличие от домашней медоносной пчелы, у осмии нет касты стерильных (бездетных) рабочих пчел. Этот вид имеет однолетний жизненный цикл. Самцы и самки вылетают из гнезд ранней весной (в конце марта-апреле) и спариваются.

Выберите мягкий весенний день, чтобы увидеть самок и понаблюдать за ними. Их легко определить: это пчелы длиной около 12-15 мм, густо покрытые красно-коричневыми волосками. Самцы всегда появляются первыми и вьются, толкаются вокруг самок ищущих гнездо. Самцы меньше и тоньше самок и имеют хохолок белых волос на головке. Они активны в течение приблизительно трех недель, а потом умирают.

После спаривания самки ищут подходящее место для гнездовья: обычно это ходы в мертвой древесине, проеденные личинками жуков, пустотелые стебли растений, или неровные трещины и отверстия в камнях и старых стенах строений. Самки стремятся гнездиться поблизости от места их вылета и при подходящих условиях могут создавать небольшие колонии.

Вы можете увидеть самок, возвращающихся в гнездо гружеными желтой пыльцой, которую они несут в густой кисточке волос внизу их тельца (под брюшком).

Osmia rufa собирает грязь для постройки гнезда Временами вы увидите самку, возвращающуюся в свое гнездо с комочком грязи в челюстях, который укреплен о два усика, торчащих вперед из ее головки. Она использует комочки грязи, чтобы запечатать ячейку, которую только что закончила.

Временами несколько самок будут искать особо понравившийся клочок рассыпчатой земли, откуда они берут грязь в качестве строительного материала. В результате активности этих самок образуется маленький "карьер", поскольку они возвращаются опять и опять на тот же самый клочок земли.

Каждая гнездовая трубка содержит ряд ячеек. Самка начинает первую ячейку в самом конце гнездовой трубки. Она делает от 10 до 15 полетов, чтобы собрать достаточное количество пыльцы для каждой ячейки. Эта пыльца смешана с небольшим количеством нектара и является пищей для одной личинки, которая выводится из яйца, откладываемого самкой на пыльцу непосредственно перед запечатыванием ячейки перегородкой из грязи. Процесс создания ячеек повторяется, пока трубка не будет заполнена рядом из 6-10 ячеек. Запечатывание отверстия гнездовой трубки означает, что она заполнена полностью.

Самки гнездятся до конца июня-начала июля. Будучи одиночными видами, они никогда не увидят свое потомство. Тем не менее, в комфорте своих гнезд из яиц вылупляются личинки, которые питаются смесью нектара и пыльцы. После 4-5 линек, примерно в конце июля-начале августа, полностью выросшие личинки плетут жесткий коричневатый кокон и окукливаются. Взрослые особи нового поколения формируются в сентябре и остаются в своих коконах всю зиму до следующей весны.

Безусловно, что пчела в конце гнездовой трубки является самой взрослой и она первой готова к вылету в конце марта-начале апреля. Она прогрызает перегородку с расположенной перед ней ячейкой, затем прогрызает стенку имеющегося там кокона со спящей пчелой и щиплет ее за заднюю часть тельца, пробуждая от спячки(!). Разбуженная пчела повторяет эти действия пока все пчелы не проснутся и будут готовы вылететь из гнезда, чтобы начать новый жизненный цикл."


Вчера днем на цветках абрикос уже не было осьмий. Хотя цветков на дереве было еще много. После заморозков они осмиям уже не интересны. В них уже нет пыльцы.

Луганск 039

Но для них есть еще черешня. Она только зацвела.

Взято из

https://mikul-a.livejournal.com/321816.html
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 17 дек 2019, 14:35

Блок з дерев'янихдощок на 96 каналів для поселення осмій США Двадцять доларів.

Используется для пчел Mason, пчел Sunflower, Osmia Californica и Osmia Texana

https://masonbeesforsale.com/collection ... e-laminate адреса американського магазинуИзображение
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 17 дек 2019, 17:30

Пістія - акваріумна рослина - ідеальна поілка для бджіл.

Изображение

Изображение
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 17 дек 2019, 18:31

Знай своих родных опылителей: пчеловодов
https://flawildflowers.org/know-your-na ... tter-bees/
Megachile sp. при ношении пыльцы на животе. Фото предоставлено Яном Бойдом ( CC BY-NC 2.0 )
Пот пчел
Джонни Дитц, Флоридский музей естественной истории
«Знайте своих местных опылителей» - это серия статей, которые помогут вам определить и оценить разнообразные опылители Флориды, включая пчел, ос, бабочек, моли, жуков, мух, птиц и летучих мышей.
Megachilidae (обычно упоминаемые как листорез, каменщик, фруктовый сад или пчелы-кукушки) представляют собой большую семью одиночных гнезд с отличительным и захватывающим поведением. Многие из них легко узнаваемы и могут быть привлечены к вашему двору с помощью искусственных скворечников.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Насекомые: Перепончатокрылые: Megachilidae
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Megachilidae - это разнообразная группа пчел, насчитывающая более 4000 видов по всему миру. Эта большая семья включает в себя как универсалов, так и специалистов , но чаще всего их кормят на сложноцветных (семейство ромашек или астр), на Fabaceae (семейство гороховых или бобовых), на Lamiaceae (семейство мятных) и на розовые (семейство розовых).
Некоторые конкретные примеры, на которых Megachilidae были обнаружены нагула:
• Бланкетфлауэр ( Gaillardia pulchella )
• Испанские иглы ( Bidens alba )
• Подсолнечник дюны ( Helianthus debilis )
• Фиолетовый чертополох ( Cirsium horridulum )
• Восточный молочный горох ( Galactia volubilis )
• Канадский германец ( Teucrium canadense )
• Индейка клубок туманный ( Phyla nodiflora)
• Beardtongues ( Penstemon spp.)
• Колючий кактус ( Opuntia spp.)
ВЫ ЗНАЛИ? Некоторые виды Megachilidae являются узкоспециализированными опылителями с шипами или волосками на лицах, которые используются для сбора труднодоступной пыльцы с длинных трубчатых цветов.
Изображение
Megachile sp. разрезать лист своими челюстями. Фото любезно предоставлено JRxpo ( CC BY-SA 2.0 )
О
полосах, пятнах и переливающихся цветах - это лишь некоторые из потрясающих особенностей, которые украшают это большое семейство одиноких гнезд. Большинство используют иностранные материалы, чтобы строить, выравнивать, разделять и запечатывать свои гнезда. У многих есть большие челюсти (челюсти), которые помогают в задачах по созданию гнезда, таких как жевание листьев и стеблей, и транспортировка гальки в гнезда.
В то время как большинство пчел несут пыльцу на своих ногах, большинство Megachilidae имеют собирающие пыльцу структуры на нижней стороне брюшной полости (см. Фото выше). Если вы заметите пчелу с ярко-желтой или белой пыльцой на ее животе, вы можете быть уверены, что она принадлежит этой семье.
ВЫ ЗНАЛИ? Название Megachilidae в переводе с греческого означает «большая семья с губами» в связи с их большими челюстями (челюстями).
Изображение
Внутри гнезда пчелы каменщика (Osmia sp.). Фото любезно предоставлено tpjunier ( CC BY 2.0 )
Изображение
Гнездо листореза пчелы. Любезность фотографии Саймона Эджа ( CC BY-NC-ND 2.0 )
ГНЕЗДА
Megachilidae - одиночные гнезда, но нет единого идеального места для этих пчел, чтобы сделать дом. Во всем мире это семейство демонстрирует большое разнообразие гнездового поведения, занимая такие места, как пустые раковины улиток, промежутки между черепицей, внутренние части металлических труб, заброшенные гнезда в земле и норы в мертвой древесине.
Смола и сок сосны собираются некоторыми видами для склеивания кусочков растительного материала. Другие разновидности - каменщики, строящие свои гнезда с грязью и галькой в трещинах и трещинах между камнями или в предварительно сделанных отверстиях в древесине. Третьи будут рыть туннели в земле, а некоторые даже проделывают свои собственные дыры в мертвой древесине.
Флорида Megachilidae
Во Флориде обитает около 75 видов пчел Megachilidae, поэтому мы поговорим только подробно о наиболее часто встречающихся родах. К ним относятся пчелы рода Megachile , Osmia и Coelioxys .
Изображение
Насечки на листьях кустарника, срезанные Megachile sp. Фото любезно предоставлено Джонни Дитц
Род: Megachile (Leafcutter bees)
Большинство флоридских Megachilidae принадлежат к этому роду. Это пчелы среднего размера, обычно черного цвета с белыми волосками, которые летают с весны до поздней осени. Листорезы получают свое название от почти идеально круглых отверстий, которые они жуют в листьях и цветочных лепестках.
На первый взгляд, садоводы могут бояться, что среди них есть голодный вредитель, но эти кусочки растений не используются в пищу. Вместо этого собранный материал по существу используется в качестве обоев для защиты клеток гнезда Megachile от влаги. Оказавшись внутри своего гнезда, пчела жует края листа, пока он не станет достаточно липким, чтобы прилипать к клеточным стенкам. Каждая клетка снабжена смесью пыльцы и нектара и разделена дополнительным растительным материалом. Если вы удалите законченное гнездо из его полости, оно будет похоже на маленькую листовую сигару.
Листорезы имеют тенденцию гнездиться в предварительно сделанных полостях в древесине, таких как норы жуков, полые стебли и искусственные скворечники. Некоторые, однако, гнездятся в земле или используют альтернативные материалы, такие как грязь, сок или галька, чтобы выровнять свои клетки.
Примечание: Вырезанные листорезами отверстия редко ставят под угрозу здоровье растения, поэтому садоводы могут гордиться тем, что рядом с ними гнездятся опылители!
ВЫ ЗНАЛИ? Отличительные метки, которые пчелы Megachile жуют в края листьев, были обнаружены в окаменелостях растений, датируемых более 30 миллионов лет, что указывает на то, что листорезы существуют уже очень долгое время.
Изображение
Осмия чалибея. Фото любезно предоставлено Лабораторией инвентаризации и мониторинга аборигенных пчел USGS .
Род: Osmia (пчелы Мейсон или Орчард)
Часто называемые пчелами-каменщиками, большинство пчел этого рода имеют ярко-переливающийся синий, зеленый или черный цвет. Еще раз, их имя является дескриптором их поведения построения гнезда. Большинство используют грязь, чтобы выровнять свои гнезда, но другие будут использовать пережеванные растительные материалы.
Эти пчелы предпочитают находить предварительно сделанные отверстия, в которых можно строить гнезда, в том числе полые стебли, сосновые шишки, трещины в скалах или искусственные скворечники. Другие будут использовать гальку и грязь, чтобы построить гнездо на поверхности камня или другой твердой поверхности. Как правило, гнездовые клетки разделены грязью или растительным материалом, и каждая клетка снабжена шариком пыльцы и нектара.
Бдительно следите за этими прекрасными пчелами, поскольку у них, как правило, короткий летный сезон, который длится только с весны до начала мая.
ВЫ ЗНАЛИ? Osmia spp. несут ответственность за опыление многих садовых культур, таких как миндаль, яблоки, вишня и сливы. На самом деле они эффективнее опыляют эти культуры, чем медоносные пчелы, что делает их одними из наиболее экономически важных пчел в Северной Америке.
Изображение
Обратите внимание, что коническая брюшная полость Coelioxys говорит , клептопаразитарная пчела. Фото любезно предоставлено Лабораторией инвентаризации и мониторинга аборигенных пчел USGS.
Род: Coelioxys (пчелы-кукушки).
Эти пчелы являются клептопаразитами . Вместо того, чтобы строить свои собственные гнезда, они будут определять местонахождение и паразитировать гнезда других пчел в роду Megachile . Поскольку они не обеспечивают своих собственных молодых, взрослых пчел-кукушек, на их телах нет структур, несущих пыльцу, и они значительно менее волосатые. Их чрезвычайно заостренные брюшные стенки предназначены для проникновения через листовые гнезда мегахильских пчел, где пчела-кукушка откладывает яйцо. Однажды CoelioxysВылупляются личинки, убивают личинок-резчиков листьев и потребляют пищевые продукты. Этим пчелам, возможно, не придется создавать и обеспечивать свои собственные гнезда, но они полностью зависят от других видов в их выживании.
Другая Флорида Роды
Другой Флорида Megachilidae родов включает Lithurgus , антидию , Stelis , Trachusa , Paranthidium , Anthidiellum , Dianthidium , Heriades , Ashmeadiella , и Hoplitis .
В целом, пчелы в этих группах встречаются реже и менее широко распространены, чем в трех родах, указанных выше, но они не менее интригующие. Мы просто не могли их полностью исключить, поэтому вот краткий факт о каждом из них:
• Lithurgus : во Флориде есть только один известный вид: Lithurgus gibbosus. Они специализируются на опунции (Opuntia spp.) И гнездятся в сухой древесине.
• Anthidium : во Флориде есть только один известный вид: Anthidium maculifrons. Этот гнездящийся в почве вид собирает волоски растений и гальку для строительства гнезда.
• Стелис : Эти пчелы паразитируют на других пчелах Megachilidae.
• Трахуса : Это гнездящиеся на земле пчелы, которые роют свои собственные норы.
• Paranthidium : эти наземные гнезда роют свои собственные норы в песчаной почве и собирают смолу и камедь, чтобы разделить клетки гнезда.
• Anthidiellum : этот род предпочитает открытые гнезда, которые они строят из смолы.
• Диантидий : эти пчелы строят открытые гнезда, склеивая гальку вместе со смолой.
• Гериады : пчелы этого рода маленькие, размером от 4 мм до 7 мм.
• Ashmeadiella : от 3,5 мм до 9,5 мм, этот род обычно гнездится в стеблях или ранее существовавших отверстиях в древесине.
• Гоплиты : эти пчелы строят свои гнезда в содержательных стеблях.
Ссылки:
• Пчелы Флориды . Джон Б. Паскарелла, доктор философии, декан Колледжа наук, профессор биологических наук, Государственный университет имени Сэма Хьюстона, Хантсвилл, Техас. http://entnemdept.ufl.edu/HallG/Melitto/Intro.htm
• Миченер, Чарльз Д. Пчелы мира . Балтимор: Джонс Хопкинс U Press, 2010. Print.
• «Родные пчелы Флориды». Хайме Павелек. http://www.floridasnativebees.co m
• Митчелл, Теодор Б. Пчелы на востоке США, том 2 . Роли, Северная Каролина: опубликовано Сельскохозяйственной экспериментальной станцией Северной Каролины при поддержке Национального научного фонда, 1962 г. Печать.
• Уилсон, Джозеф С. и Оливия Мессингер Кэрри. Пчелы на заднем дворе: путеводитель по пчелам Северной Америки. Принстон: Princeton U Press, 2016. Печать.
• Общество Ксерсес. Привлечение местных опылителей: Руководство Общества Xerces по сохранению североамериканских пчел и бабочек и их среды обитания. North Adams, MA: Storey Pub., 2011. Print.

Взято из

https://flawildflowers.org/know-your-na ... tter-bees/
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Re: Опыление сада

Сообщение Владимир 61 » 18 дек 2019, 15:38

Бджолономіка: як працює ринок платного запилення?
Июнь 13, 2019
В Україні ринок послуг запилення тільки зароджується. За кожну бджолосім’ю платять від 400 до 700 грн.

Випустив бджіл на поле запилювати культури — отримав прибавку урожайності від 20 до 100%. Здавалося б, процес взаємовигідний – пасічникам мед, аграріїям продукція. На цьому можна було б закінчити розрахунки. Але за запилення ще й платять. І в Україні фермери подекуди орендують пасіки на період цвітіння соняшнику, ріпаку чи плодових садів. Ціни за бджолосім’ю коливаються від 400 до 700 грн. У середньому на один гектар медоносу потрібно до трьох вуликів.

Олег Голуб з Дніпропетровщини два роки тому вивозив бджіл на запилення яблуневого саду. «Він (власник саду) узяв на себе витрати на перевезення, оплатив працю вантажників та за кожну бджолородину дав по 250 грн. Домовленість була без писанини: чоловік сказав – чоловік виконав», – розповідає пасічник. Запилення тривало з 1 по 14 травня. Олег Голуб зауважує, що весняний мед і пилок ідуть на розвиток бджолиної сім’ї, комахи самі його споживають. Цього року пасічник не виїжджав на запилення садів – бджолородини вийшли після зими слабі.

Сергій Пономаренко з Яготина уже втретє буде здавати в оренду бджолосім’ї на запилення соняшнику. Аграрій платитиме йому по 400 грн за вулик. Оскільки посіви соняшнику великі, то на запилення запрошують кілька пасік. Дотепер бджолярі самостійно організовували чергування біля вуликів, а цього року фермер обіцяє забезпечити охорону. Сергій Пономаренко пояснює, що той соняшник, який вирощується для отримання посівного матеріалу, значно гірше медоносить. Відтак пасічник недоотримує меду, який би він міг зібрати з інших культур. Звідси і випливає потреба платити за запилення.

За словами Олега Голуба, на соняшнику бджоли швидше «зношуються». Це пов’язано, зокрема, з тим, що рослина виділяє клейку речовину, до якої прилипають комахи. «Бджоли роблять свою роботу, але їхня тривалість життя скорочується майже удвічі. Тому на сонях бажано мати достатньо робочої бджоли та розплоду на виході. Слаба сім’я містить 4-5 рамок розплоду, сильна – 10. На мою думку, ціна на запилення повинна бути більшою», — зазначає пасічник. Придніпровський кластер компанії Kernel готовий платити по 700 грн за бджолосім’ю на запиленні полів гібридизації соняшнику. Директор компанії «Придніпровський край» Михайло Петров додає: «Важливо, аби бджоли перед цим не працювали на запиленні соняшнику – щоб не змішувати пилок та не псувати генетику гібриду. Сім’я має бути підготовленою до розплоду, тоді її ККД буде вищим. Ми запитуємо у пасічників реєстраційні документи ФОПа, вулики не перевіряємо, бджіл не перелічуємо».Яку прибавку в урожайності дає запилення?

Для гречки посівної урожайність підвищується на 35%; для бобових на насіння (конюшина, еспарцет, люцерна, буркун) – на 50–75%; ріпаку, гірчиці, коріандру – на 45%, говорить кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства і бджільництва НУБіП України Леонора Адамчук. Для ягідно-плодових культур ефект від запилення позначається також на якості, соковитості, ароматі та величині плодів. Кількість зав’язі на яблунях і грушах завдяки запиленню збільшується на 90%, сливах – 78%, вишнях, черешнях – 99%.

Микола Малієнко з Фастівщини розповідає, що за достатньої кількості бджолородин урожайність гречки збільшується до 30%. «Позаминулого року я не потурбувався, мав усього лиш по одному вулику на гектар. Через це зібрали гречки в межах 20 ц/га. А торік у нас було по 3-4 вулики на гектар, урожайність виросла до 30 ц/га» – ділиться фермер. Євгеній Єрмоленко з Миколаївщини у 2014 році за можливість «пасти» бджіл на гречці давав одному аграрію по 0,5 кг меду з кожного вулика. У подальшому пасічник припинив співпрацю з фермером. Останній якось почав обприскування об 11-й годині, через що у закритих вуликах бджоли попарились. «Мій напарник тоді зазнав збитку на $3 тис., а я – на $1 тис.» – зазначає Євгеній. Зараз чоловік вивозить бджолині сім’ї збирати мед на поля іншого господарства неподалік Широколанівського військового полігону. «Середня урожайність соняшника в регіоні становить 15-20 ц/га, а наш орендатор збирає по 35 ц/га. Опилення бджолами збільшує урожайність ріпаку на 60%, соняшника — на 40%» – говорить пасічник. При цьому жодних розрахунків ані медом, ані грошима нема. Євгеній Єрмоленко вдячний за те, що аграрій завжди попереджує про обробіток, і вчасно його проводить.

Садівник з Одещини Павло Тулба зазначає, що для кісточкових прибавка по урожайності буде на рівні 25%. «Для ківі без запилення урожайність була б меншою на 70%. На гектар вистачає 2-3 вулики», – розповідає Генріх Стратон із Закарпаття. А от Юрій Умріхін з Харківщини не бачить яскраво вираженого впливу від того, що поряд з його полями пасічники ставлять вулики. Усе тому, що поряд рояться дикі бджоли, які теж переносять пилок з рослини на рослину. Минулого літа через дощі бджілки не літали, це завадило повноцінному запиленню соняшника, пригадує Ігор Гай з Хмельниччини. Як наслідок, великі, як «кермо автомобіля», кошики на 15-20% були пустотілими.

Леонора Адамчук зауважує, що втрати від недозапилення тільки яблуневих садів становлять 50-100 тис. грн/га. Водночас витрати на запилення обходяться у 1-2 тис. грн/га.

Як працює ринок запилення у світі?

У США близько половини доходів пасічники отримують за рахунок надання послуг запилення. Загалом тамтешнім аграріям запилення 1 га мигдалю обходяться у $700-850, чорниці, полуниці, ожини у $240-300, баштанних культур у $150-240, яблунь і слив у $200-240, вишні у $280-350, малини у $500-600. В Австралії існує Асоціація із надання послуг запилення. На сайті організації фермери можуть обрати собі пасічника для укладання з ним стандартизованої угоди. Ціна формується з урахуванням низки факторів. Серед них пора року для запилення, необхідна кількість вуликів, вид культур, витрати часу і праці на підготовку та власне на саме запилення, витрати на ризик під час обробітку культур ЗЗР, відстань під час перевезень, ймовірність загибелі бджолиних сімей та ін. На короткострокові контракти до 2-х тижнів базова ціна за вулик буде $50. На запиленні мигдалю платять від $73 за сім’ю, на яблунях – від $65. У Росії вартість запилення починається від $13 за вулик.Українські реалії

Часто умови співпраці між аграріями і пасічниками не оформлюються документально. «У нас кочова пасіка. Ми приїжджаємо до аграріїв і просимо біля їхніх медоносів поставити вулики. Інколи там ночую, щоб не обікрали пасіку. Зазвичай вивозимо бджіл на відстань до 50 км. Неформально домовляємося з фермерами. Є аграрії, які «зажралися» і просять по 5 л меду з вулика. Але ж не факт, що мед взагалі буде. Не можна бути на 100% впевненим наперед. Є такі види соняшника, які не медоносять. Також можуть піти дощі і бджоли не зберуть меду» – розповідає пасічник з Волині Валерій Парцехович. Однак були і такі фермери, які говорили «скільки даси – стільки буде». За можливість «пасти» бджіл на медоносах Валерій Парцехович віддячував п’ятьма літрами меду загалом. Павло Тулба у своєму саду посіяв траву-медонос. Він пропонував пасічникам співпрацю. «Ми гарантували їм цвітіння протягом року, постійне місцезнаходження пасіки та інші необхідні умови. Водночас для себе просили половину зібраного меду. Пасічники усі як один хотіли собі і 100% меду забрати, і отримати платню за запилення» – ділиться садівник. Він також додає, що ціни на плодові низькі, а тому виробники не будуть підвищувати їхню собівартість за рахунок платного запилення. Микола Малієнко говорить, що добре, коли бджолярі пригостять банкою меду. Ігор Гай зауважує, що йому за 19 років ніхто літра меду не дав.

Опитані аграрії нарікають, що часто пасічники не повідомляють про те, що вони поставили неподалік полів свої вулики. Відтак сільгоспвиробники не мають змоги сповістити їх про обробіток посівів хімією. Через це гинуть бджоли. Ігор Гай пояснює, що фермер спершу інформує сільраду про обприскування. Потім сільрада доводить це до відома пасічників, які занесені до реєстру. Ті, хто не зареєстрували свою пасіку, не знатимуть про обробіток і наражатимуть бджіл на загибель. «Не покропивши вчасно 200 га ріпаку, я втрачу 3 млн грн. А він (пасічник), умовно кажучи, під час обробітку може втратити 25 бджолосімей на 25 тис. грн» – зауважує аграрій.

Окрім можливих втрат через неузгодженість дій аграріїв і бджолярів, складно співвіднести вигоди, які отримують обидві сторони. Так, на урожайність, окрім запилення, можуть вплинути різні природні фактори. А кількість зібраного меду теж залежатиме від погоди (зокрема, частоти дощів) і власне сили бджолиної сім’ї – кількості стільників, які обсиджують бджоли.

agravery.com

Взято з

https://site.agrarnik.com/lry/
Владимир 61
 
Сообщений: 4839
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 18:16

Пред.След.

Вернуться в Фруктовые сады

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron